Contact us
Franklin St, Greenpoint Ave
+۲۳۴۲ ۵۴۴۶ ۶۷
Monday - Friday: 8 AM - 5 PM
Newsletter

    درباره‌ی ما
    بهار ایده

    اولین مرکزی که با تلفیق هنرهای دیداری شنیداری نمایشی و آشنایی با دانش و علوم جدید کودک را در امر پرورش استعدادهای یاری می‌دهد که هر کدام از این موارد خود دنیای جادویی برای بیان احساس و تفکر کودک.

    لینک‌های سریع