جدول کلاس هاهنرهای تجسمی

خلاقیت تصویری
قصه ی ابزارهای هنری
MONDAYFrench st, 123
۰۶ - ۰۸ PMAnna Shelton
TUESDAYFrench st, 123
۰۵ - ۰۷ PMRebeca Hall
WEDNESDAYFrench st, 123
۰۴ - ۰۶ PMRebeca Hall
THURSDAYFrench st, 123
۰۵ - ۰۶ PMMark Drew
FRIDAYFrench st, 123
۰۵ - ۰۷ PMRebeca Hall
SATURDAYFrench st, 123
۰۸ - ۰۹ PMJosephe Rogers
خلاقیت تصویری
تصویر سازی و روایت من
MONDAYFrench st, 123
۰۴ - ۰۵ PMAnna Shelton
TUESDAYFrench st, 123
۰۶ - ۰۷ PMMark Drew
WEDNESDAYFrench st, 123
۰۲ - ۰۴ PMNina Morton
THURSDAYFrench st, 123
۰۸ - ۰۹ PMMark Drew
FRIDAYFrench st, 123
۰۴ - ۰۵ PMJosephe Rogers
SATURDAYFrench st, 123
۰۳ - ۰۵ PMRebeca Hall
گیاهان . حیوانات. انسان
طراحی آکادمیک
MONDAYFrench st, 123
۰۱ - ۰۳ PMAnna Shelton
TUESDAYFrench st, 123
۰۲ - ۰۴ PMRebeca Hall
WEDNESDAYFrench st, 123
۰۳ - ۰۴ PMRebeca Hall
THURSDAYFrench st, 123
۰۶ - ۰۷ PMMark Drew
FRIDAYFrench st, 123
۰۸ - ۰۹ PMRebeca Hall
SATURDAYFrench st, 123
۰۵ - ۰۷ PMJosephe Rogers
خوشنویسی
خط تحریر،-قلم درشت، خط نقاشی
MONDAYFrench st, 123
۰۶ - ۰۸ PMAnna Shelton
WEDNESDAYFrench st, 123
۰۶ - ۰۸ PMRebeca Hall
FRIDAYFrench st, 123
۰۶ - ۰۸ PMRebeca Hall
مجسمه سازی
گل، گچ، پاپیه ماشه، سیم. کاغذ. خمیر مجسمه و...
MONDAYFrench st, 123
۰۴ - ۰۵ PMAnna Shelton
WEDNESDAYFrench st, 123
۰۳ - ۰۴ PMRebeca Hall
FRIDAYFrench st, 123
۰۲ - ۰۳ PMRebeca Hall
COLLEGE PREPARATIONS
Fine Art
MONDAYFrench st, 123
۰۹ - ۱۰ PMAnna Shelton
WEDNESDAYFrench st, 123
۰۹ - ۱۰ PMRebeca Hall
FRIDAYFrench st, 123
۰۷ - ۰۹ PMRebeca Hall
FROM
$
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
PAY AS YOU GO LESSION
Listicle adaptogen whatever tote bag church-key trust fund food school of art truck pinterest artist.
FROM
$
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
۵ PRIVATE CLASSES
Keffiyeh YOLO actually hoodie cliche air plant. 3 wolf moon bespoke waiting wayfarers, modern adaptogen.
FROM
$
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
۱۰ GROUP CLASSES
iPhone bitters offal cardigan illustration gochujang affogato teacher glossier. Forage migas shabby.
درباره‌ی ما
بهار ایده

اولین مرکزی که با تلفیق هنرهای دیداری شنیداری نمایشی و آشنایی با دانش و علوم جدید کودک را در امر پرورش استعدادهای یاری می‌دهد که هر کدام از این موارد خود دنیای جادویی برای بیان احساس و تفکر کودک.

لینک‌های سریع